Back To Top

Contact

Als u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid heeft, neem dan contact met ons op via: datap rivacy @zeiss .com

Privacyverklaring en juridische mededeling

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring en juridische mededeling gelden voor deze website en domeinen. Deze gelden ook voor alle websites en domeinen waarvan ZEISS eigenaar is, tenzij andere privacyverklaringen en juridische mededelingen voor de websites en domeinen voor ZEISS-bedrijven buiten Duitsland gelden, bijv. vanwege nationale wetgeving, gewijzigde privacyverklaringen en juridische mededelingen. Neem daarom kennis van de desbetreffende privacyverklaringen en juridische mededelingen van alle ZEISS-websites die u bezoekt of programma's die u gebruikt.
In sommige gevallen bevatten ZEISS-websites ook links naar websites van derden, bedrijven die niet van ZEISS zijn, waarvoor deze privacyverklaring en juridische mededelingen niet gelden.

Algemene privacyrichtlijn

ZEISS is een bedrijf dat op wereldniveau actief is en grensoverschrijdende juridisch onafhankelijke bedrijven, bedrijfsprocessen, managementstructuren en technische systemen heeft.

Bij uw bezoek aan onze website kunnen gegevens worden verzameld die in sommige gevallen van persoonlijke aard kunnen zijn. In deze verklaring wijzen wij erop welke persoonlijke gegevens ZEISS-bedrijven tijdens uw bezoek aan onze websites verzamelen, en hoe wij met deze gegevens omgaan.

Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Het verwerken van de persoonlijke gegevens die tijdens uw bezoek aan onze website worden verzameld, wordt volledig in overeenstemming met de relevante wettelijke voorschriften uitgevoerd. Bovendien is onze aanpak voor de verwerking van persoonlijke gegevens gebaseerd op de Europese richtlijnen m.b.t. gegevensbescherming, die voorzien in de hoogst mogelijke mate van transparantie, inachtneming van het recht van kiezen, toegangsrechten en de overdracht en legale verwerking van persoonlijke gegevens.

Elk ZEISS-bedrijf houdt zich aan de toepasselijke privacywetgeving, zo volgen bijv. ZEISS-bedrijven en -filialen die in Duitsland zijn gevestigd, de Duitse wet inzake gegevensbescherming (BDSG). Bovendien wordt het omgaan met persoonlijke gegevens vastgelegd in een bedrijfsrichtlijn voor alle ZEISS-bedrijven binnen de Groep. Deze ZEISS-bedrijfsrichtlijn dient om ervoor te zorgen dat uw gegevens correct en in overeenstemming met de toepasselijke wetten bij de ZEISS-bedrijven die de persoonlijke gegevens behandelen, worden verwerkt. Tevens hebben wij onze werknemers geïnstrueerd om telkens wanneer persoonlijke gegevens op enige website worden gevraagd, naar onze privacyvoorschriften te verwijzen en hieraan te voldoen.

Verzamelen, verwerken en overbrengen van persoonlijke gegevens

ZEISS wil u zoveel mogelijk controle over uw persoonlijke gegevens geven. Normaal gesproken heeft u toegang ZEISS-websites zonder enige persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken.

Echter in bepaalde gedeeltes van de ZEISS-websites wordt u gevraagd ons persoonlijke gegevens te verstrekken om ons te helpen bij het verbeteren van de site en om contact met u te kunnen opnemen. Alle persoonlijke gegevens die u verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend binnen het kader van de relatie tussen u en ZEISS opgeslagen en verwerkt.

Uw persoonlijke gegevens worden zonder uw voorafgaande toestemming niet doorgegeven, gepubliceerd of op een andere wijze beschikbaar gesteld aan derden voor marketingdoeleinden.
Als onderdeel van het leveren van onze diensten kunnen uw gegevens echter onder bepaalde omstandigheden worden overgebracht naar derden die wij met de verwerking van bestellingen hebben belast, bijv. zakenpartners of aanbieders van IT-diensten. Bij de overdracht van persoonlijke gegevens naar deze derden beperken wij onszelf tot de gegevens die nodig zijn voor het leveren van de dienst in kwestie en wij garanderen dat deze overdracht in overeenstemming met de vereiste gegevensbeveiliging wordt uitgevoerd. ZEISS bedrijven sturen uw persoonlijke gegevens alleen door naar derden die zich hebben verplicht tot gegevensbescherming en de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetten.

ZEISS kan eventueel worden gedwongen uw informatie en daarmee samenhangende gegevens bekend te maken om te voldoen aan een wettelijk of officieel besluit. Evenzo behouden wij ons het recht voor uw gegevens te gebruiken voor de handhaving van of verdediging tegen wettelijke claims.

In geval van een overname of fusie met een ander bedrijf kan het nodig zijn uw gegevens bekend te maken aan of over te brengen naar potentiële of feitelijke kopers. In dit geval zal ZEISS streven naar de hoogst mogelijke mate van gegevensbescherming en voldoen aan de wettelijke bepalingen.

Informatie over gegevensbeveiliging

ZEISS weet hoe belangrijk het is dat de gegevens die u ons via het internet toestuurt, discreet worden behandeld en beveiligd. Gegevensbeveiliging op onze websites heeft voor ons een zeer hoge prioriteit. Wij hebben daarom grote inspanningen verricht om te garanderen dat onze online-beveiligingsmaatregelen effectief zijn. Zo gebruiken ZEISS shop-sites bijvoorbeeld Secure Socket Layer (SSL) technologie voor encryptie. Websites waar wordt gevraagd naar het invoeren van commercieel relevante gegevens zoals een creditcardnummer, brengen deze gegevens ook gecodeerd met SSL-technologie over. ZEISS streeft ernaar zijn encryptietechnologie voortdurend in overeenstemming met de technische vooruitgang bij te werken, om het vertrouwelijk omgaan met de door u via internet gestuurde gegevens te garanderen.

ZEISS gebruikt momenteel cookies, als dit om technische redenen nodig of vereist is, bijv. voor authenticatie met beveiligde websites. Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op uw harde schijf worden opgeslagen. De in cookies opgeslagen informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om de navigatie te vergemakkelijken en in sommige gevallen kan deze helpen bij het gebruikersvriendelijker maken van websites. De meeste browsers zijn nu standaard ingesteld om cookies automatisch te accepteren. U kunt uw browser echter instellen om cookies te weigeren of waarschuwingen over ontvangen cookies te tonen.

IP-adressen worden tijdens bezoeken aan onze websites geregistreerd. IP-adressen worden gebruikt voor de analyse van storingen, voor het beheer van de website en voor het verkrijgen van demografische informatie. Verder gebruiker wij IP-adressen en zo nodig andere informatie die u op deze website of op andere manieren aan ons beschikbaar heeft gesteld, om erachter te komen welke van onze websites worden bezocht en in welke onderwerpen onze bezoekers zijn geïnteresseerd.

Webanalyse

ZEISS gebruikt de statistieken en evaluatieprogramma's van Urchin en Google Analytics om statistisch de bezoeken aan de ZEISS-websites te evalueren.

De gegevens die tijdens het gebruik van de ZEISS-websites in de logbestanden van de server worden gegenereerd en opgeslagen worden gevalueerd met Urchin. De gegevens worden geanonimiseerd, zodat deze niet tot een bepaalde persoon kunnen worden herleid. Deze opgeslagen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het samenstellen van rapporten over het gebruik van de website. Dergelijke rapporten helpen ons om onze websites te analyseren en continu te verbeteren.
< br />Tijdens de web-analyse van Urchin worden verkregen gegevens slechts geanalyseerd wat betreft trends en statistieken en daarna gewist.

Op onze websites worden technologiëen van Marketo Inc. gebruikt om gegevens te verzamelen en op te slaan voor marketing- en optimalisatiedoeleinden. Marketo gebruikt cookies om het gebruik van de website te volgen. Deze informatie wordt gebruikt om onder een pseudoniem gebruiksprofielen samen te stellen. Onbekende bezoekers worden geregistreerd als anonieme gebruikers. U kunt informatie over het privacybeleid en het beleid inzake verzamelen van gegevens van Marketo terugvinden op http://www.marketo.com/privacy.php.

Google Analytics gebruikt cookies die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. Gewoonlijk wordt de door de cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website doorgestuurd naar een Google server in de VS, waar deze wordt opgeslagen. Uw IP-adres zal echter door Google worden ingekort – indien IP-anonimisering op de website wordt geactiveerd. Dit geldt binnen de EU-lidstaten of in andere ondertekenaarsstaten van de voorafgaande overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen bij wijze van uitzondering zal het volledige IP-adres naar een Google server in de VS worden overgebracht en ingekort. Google die hiermee door de exploitant van deze website is belast, zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om de website-exploitant andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik te leveren. Google zal het door uw browser binnen het kader van Google Analytics overgebrachte IP-adres niet samenvoegen met andere gegevens. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u hiervoor kiest, denk er dan echter aan dat u eventueel niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. U kunt bovendien het registreren en verwerken van de gegevens die door de cookies zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres), door Google verhinderen door de via de volgende link beschikbare browser-invoegtoepassing te downloaden en installeren  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Gebruik van sociale invoegtoepassingen

Sommige ZEISS-websites bevatten de volgende knoppen:

SocialMediaIconslocked

Deze knoppen, indien op de website getoond, brengen geen verbinding met de servers van Facebook, Google+ of Twitter tot stand. Voor het activeren van een verbinding en voor het tot stand brengen van communicatie met Facebook, Google+ en Twitter moet u eerst uw toestemming geven. Dit doet u door op de knoppen te klikken. De geactiveerde knoppen zijn te herkennen aan de volgende afbeelding:

SocialMediaIconsunlocked

Uw aanbeveling wordt overgebracht wanneer u voor de tweede keer op de knop klikt. Als u al bij een sociaal netwerk van uw keuze bent aangemeld, wordt dit uitgevoerd zonder dat een ander venster wordt geopend. Aangezien deze overdracht rechtstreeks plaatsvindt, hebben wij geen weet van de overgebrachte gegevens. Alleen het feit dat u de desbetreffende site heeft opgestart, wordt overgebracht. Als u tegelijkertijd bij Facebook of een andere sociale media-dienst bent aangemeld, dan wordt deze informatie overgebracht naar uw social media-account en zo aan u als individu gekoppeld.

Voor informatie over het verdere gebruik en opslaan van uw persoonlijke gegevens door Facebook, Google+ en Twitter is het raadzaam rechtstreeks met deze social media-kanalen contact op te nemen. Het is ook mogelijk om sociale invoegtoepassingen via uw browser te blokkeren met behulp van add-ons.

Juridische mededeling

Informatie die onder de ZEISS-domeinen wordt gepubliceerd, kan verwijzingen naar producten en diensten bevatten waarvoor in uw land geen reclame wordt gemaakt of die niet in uw land verkrijgbaar zijn. Dergelijke informatie impliceert niet dat ZEISS van plan is deze producten of diensten op een latere datum in uw land aan te bieden. U kunt indien nodig contact opnemen met uw regionale verkooporganisatie, die u graag informatie zal geven over de beschikbaarheid van deze producten en diensten. De presentatie van de producten en diensten op onze website vormt geen bindende verkoopaanbieding.

Indien software gratis ter download wordt aangeboden, aanvaardt ZEISS geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die uit het downloaden of gebruiken van de software voortvloeit. Het downloaden en gebruiken van de software wordt uitsluitend op risico van de gebruiker zelf en zonder enige aansprakelijkheid of garantie uitgevoerd, behoudens in het geval van eventuele opzet of grove nalatigheid door ZEISS.

Op enkele plekken noemen en verschaffen wij links naar websites van derden. Wij doen dit alleen, als wij helemaal overtuigd zijn van de serieusheid van de desbetreffende leverancier. ZEISS is echter niet aansprakelijk voor de voorschriften m.b.t. gegevensbescherming of de inhoud van deze websites en kan in dit opzicht niet aansprakelijk worden gesteld. Deze externe links worden gesymboliseerd door het volgende pictogram:

 

ZEISS bezit alle rechten van de inhoud en lay-out van zijn websites en behoudt deze rechten voor. Het intellectuele eigendom van onze websites en onze merken is beschermd. De tekst, afbeeldingen en grafische inhoud op onze websites en hun lay-out enz. evenals animaties en software vallen onder het auteursrecht en andere beschermende wettelijke voorschriften. Reproductie, weergave of afspelen van het geheel of delen ervan is niet toegestaan, tenzij wij hiervoor vooraf onze schriftelijke toestemming hebben verleend. Deze website verleent geen licentie voor het gebruik van het intellectuele eigendom. ZEISS behoudt zich het recht voor om websites op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of op te heffen.

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de inhoud van onze website kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor zijn juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid of ononderbroken toegang ervan. Voor zover wettelijk toegestaan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade waaronder winstderving die uit het gebruik van onze website voortvloeit, of in verbinding met informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld. Wij behouden ons het recht voor om de verschafte informatie op elk moment te wijzigen of aan te vullen.

 

© Carl Zeiss AG – Laatst gewijzigd in: Maart 2015

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op uw computer opgeslagen worden. Cookies worden veelvuldig gebruikt en helpen webpagina's met een geoptimaliseerde weergave en het verbeteren daarvan. Door gebruik te maken van onze webpagina's gaat u daarmee akkoord. meer

OK