Verklaring omtrent gegevensprivacy

Hoe wij uw gegevens verwerken

We zijn blij met uw bezoek en uw interesse in onze producten en diensten. De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Daarom willen wij u hieronder informeren over hoe persoonsgegevens worden verwerkt bij Carl Zeiss AG en andere bedrijven in de ZEISS Group (hierna ZEISS genoemd).

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee een persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Het maakt niet uit of de beslissing kan worden genomen op basis van één enkel gegeven of meerdere gegevens. Hoe meer informatie en gegevens kunnen worden gecombineerd, hoe nauwkeuriger de persoon kan worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres, leeftijd of e-mailadres, maar ook indirecte gegevens zoals een IP-adres of burgerservicenummer.

Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris gegevensbescherming

De partij die verantwoordelijk is voor de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens is Carl Zeiss AG.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming of vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, neem dan contact met ons op via het contactformulier onderaan deze pagina of via het volgende adres, telefoonnummer of e-mailadres:

Corporate Data Protection Officer
Carl-Zeiss-Strasse 22
73447 Oberkochen
Telefoon: +49 7364 20-0 (trefwoord 'gegevensbescherming')
E-mail: dataprivacy@zeiss.com (Verzend geen vertrouwelijke inhoud per e-mail)

Uw rechten als betrokkene

Natuurlijk behoudt u de controle over alle persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt. U hebt de volgende rechten, die u gratis kunt uitoefenen.

1. Recht van toegang

U hebt het recht om op elk gewenst moment informatie te verkrijgen over uw persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen. U hebt het recht om te weten voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt, hoe lang ze worden verwerkt (zie Bewaartermijn) en aan wie ze worden bekendgemaakt, indien van toepassing (zie Gegevenscategorieën). Houd er rekening mee dat we eerst de identiteit van de aanvrager moeten verifiëren voordat we informatie kunnen verstrekken.

2. Recht van herroeping/bezwaar

Als u ons toestemming heeft gegeven voor een bepaalde verwerking van uw gegevens, heeft u het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van een belangenafweging vanwege ons doorslaggevende legitieme belang, heeft u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen deze verwerking voor de toekomst.

3. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om een overdracht van uw persoonlijke informatie van ons naar een andere entiteit aan te vragen.

4. Recht op rectificatie, wissing of beperking van de verwerking.

U hebt het recht om uw gegevens te laten rectificeren en/of aan te vullen door middel van een aanvullende verklaring, u hebt ook het recht om uw gegevens te laten verwijderen voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om de verwerking van uw gegevens te beperken.

5. Klachtrecht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit of onze functionaris voor gegevensbescherming, voor zover u een reden hebt om een klacht in te dienen. Als u rechten tegenover ons bedrijf wilt uitoefenen, neem dan contact op met de contactpersoon die aan het begin van deze gegevensbeschermingsverklaring staat vermeld.

Gegevenscategorieën en ontvangers van de gegevens

1. Welke gegevenscategorieën gebruikt ZEISS?

De categorieën van persoonsgegevens die ZEISS verwerkt omvatten onder andere

 • Uw contactgegevens, zoals voor- en achternaam, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, enz.
 • Professionele informatie, bijvoorbeeld de naam van uw bedrijf, het adres van uw bedrijf, uw functie in uw bedrijf, enz.
 • Locatie- of voorkeursgegevens, bijvoorbeeld bij gebruik van onze website om inhoud te kunnen weergeven in de taal die voor u relevant is, om nieuwsbrieven te kunnen voorzien van inhoud die voor u relevant is, enz.
 • Product- en dienstgegevens, bijvoorbeeld welke producten of diensten u of uw bedrijf van ZEISS heeft gekocht, welke producten of diensten aan u zijn toegewezen, enz.

Wij willen u erop wijzen dat u in het kader van de betreffende contractuele relatie die persoonlijke en bedrijfsgerelateerde gegevens moet verstrekken die nodig zijn voor de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de contractuele relatie of de belofte tot uitvoering en de nakoming ervan, of die wij wettelijk verplicht zijn te verzamelen.

2. Ontvangers van persoonsgegevens

Voor zover nodig hebben de afdelingen binnen ZEISS toegang tot persoonsgegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere ontvangers voor de doeleinden beschreven onder Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens en de respectieve vermelde rechtsgrondslag. Dit zijn zorgvuldig geselecteerde partners die diensten leveren voor ZEISS. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens als zogenaamde verwerkers namens ons en volgens onze instructies.

3. Doorgifte naar derde landen of internationale organisaties

Een doorgifte naar landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte ('derde landen') vindt alleen plaats voor zover dit noodzakelijk is voor het betreffende doel. Voordat persoonsgegevens worden doorgegeven aan verwerkers of derden in derde landen, zorgen we ervoor dat er een doorgiftemechanisme bestaat in overeenstemming met de Europese GDPR:

 • Als het een veilig derde land is, valt de gegevensdoorgifte onder een adequaatheidsbesluit.
 • Als gegevens worden doorgegeven aan een zogenaamd onveilig derde land, wordt deze gegevensdoorgifte gedekt door modelcontractbepalingen.

Termijn van de bewaring

Uw persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het betreffende doel. Voor zover wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bewaren wij uw gegevens tot het einde van de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Afhankelijk van de rechtsgrondslag is dit meestal 6 tot 10 jaar.

Bovendien worden uw gegevens opgeslagen tot het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen, meestal 3 jaar, voor zover dit noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims. Daarna worden de betreffende gegevens routinematig verwijderd als deze niet langer nodig zijn voor de noodzakelijke doeleinden.

Geautomatiseerde besluitvorming incl. profilering

Persoonsgegevens die we bijvoorbeeld op onze websites verzamelen en die ons helpen om inzicht te krijgen in uw interesses, kunnen worden gebruikt voor personalisatiedoeleinden om u inhoud en informatie te bieden die voor u relevant is. Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats op basis van deze verzamelde gegevens.

Het is op elk moment mogelijk om voor de toekomst informeel bezwaar aan te tekenen tegen dit type gebruik zonder opgaaf van redenen. Gebruik het contactformulier onderaan deze pagina.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

ZEISS verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u daarvoor toestemming heeft gegeven of als dit is toegestaan of vereist door andere wettelijke regels. Over het algemeen verkrijgen we deze gegevens op twee manieren: of u hebt ons de gegevens verstrekt of we verzamelen de gegevens wanneer u onze producten en diensten gebruikt.

De volgende lijst toont de verschillende verwerkingsdoeleinden voor persoonsgegevens hier bij ZEISS. Elk item bevat een korte beschrijving van het betreffende doel samen met de bijbehorende rechtsgrondslag voor de verwerking. Door op een item te klikken, kunt u een meer gedetailleerde beschrijving voor elk doel bekijken.

Als u vragen heeft over een of meer verwerkingsdoeleinden, neem dan gerust contact met ons op.

 • Persoonsgegevens die ZEISS ontvangt in verband met offerteaanvragen, de verwerking van bestellingen, configuratie, etc. worden gebruikt om de respectievelijke zakelijke transacties te verwerken. De verzamelde gegevens worden voor dit doel verwerkt in ons CRM-systeem. De rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van AVG, art. 6 (1) lit. b.

 • ZEISS biedt verschillende apps voor mobiele apparaten (iOS en/of Android) die persoonsgegevens kunnen verzamelen. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor de werking van de betreffende app.

  Apps op mobiele apparaten kunnen indien nodig en met toestemming van de gebruiker toegang krijgen tot functies van het eindapparaat. Elke app die ZEISS aanbiedt zal u om toestemming vragen om de vereiste functies te gebruiken. Deze functies kunnen het volgende omvatten, maar zijn daartoe niet beperkt:

  • Agenda
  • Contactinformatie
  • Camera
  • Locatie
  • Audio (uitvoer en microfoon)
  • Telefoon
  • SMS/MMS
  • Geheugen
  • Mogelijk andere sensoren

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming op grond van AVG, art. 6 (1), lit. a. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

 • ZEISS mag telefoongesprekken of chatsessies opnemen om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Een opname wordt pas gestart nadat aan het begin van het telefoongesprek of de chat om uw toestemming is gevraagd en daarmee is ingestemd.

  De rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is uw toestemming op grond van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

 • Normale sollicitatieprocedure

  Door u te registreren en de sollicitatie naar ons toe te sturen via de sollicitatieportal van ZEISS, stelt u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking en stemt u in met de verwerking van deze gegevens als onderdeel van de sollicitatie. Het is ook mogelijk om afzonderlijk toestemming te geven voor het gebruik van uw gegevens in de kandidatengroep (zie hieronder).

  Uw gegevens worden in principe alleen gebruikt voor het invullen van de specifieke functie binnen de bedrijvengroep van ZEISS. De verantwoordelijke voor de verzameling en verwerking op basis van de Algemene Verordening Gegevensverwerking is het ZEISS bedrijf dat verantwoordelijk is voor de vacature of, in het geval van een open sollicitatie, het ZEISS bedrijf waar u de sollicitatie naartoe stuurt. Meer informatie over het specifieke ZEISS bedrijf vindt u op recruiting.oberkochen@zeiss.com. U kunt de informatie die u in de ZEISS sollicitatieportal hebt opgegeven op elk moment bekijken, bijwerken en aanvullen.

  Open sollicitatie

  Als u een open sollicitatie stuurt naar ons solliciatiebeheersysteem, worden uw gegevens doorgestuurd naar het relevante ZEISS bedrijf dat bij uw vaardigheden past.

  Kandidatengroep

  Als u ermee hebt ingestemd dat uw sollicitatiegegevens kunnen worden doorgestuurd, wordt uw profiel doorgegeven in het geval dat het ook interessant zou kunnen zijn voor het vullen van vacatures bij andere ZEISS bedrijven. Daarna worden uw gegevens beschikbaar voor ZEISS bedrijven die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure en die kunnen contact met u opnemen als ze geïnteresseerd zijn.

  Actief aantrekken van medewerkers

  Als de informatie in uw profiel interessant is voor ons en wij contact met u hebben opgenomen via carrièreportals of dergelijke, dan is de eerste stap om u te leren kennen via het betreffende sociale netwerk. Als u ermee instemt, zullen we de gegevens die we via het sociale netwerk hebben verzameld in onze sollicitatieportal opnemen en u daarna een link sturen. Op die manier kunt u een persoonlijke toegangsmogelijkheid gebruiken om uw profiel in te vullen en akkoord te gaan met uw opname in onze kandidatengroep. Zodra we uw gegevens via het sociale netwerk hebben verzameld, gaat u door naar de normale sollicitatieprocedure (zie hierboven).

  Aanbeleving

  Als u een interessant profiel hebt, bent u misschien al aanbevolen door een van onze ZEISS medewerkers. In dit geval worden uw contactgegevens eerst via de ZEISS medewerker geregistreerd, zodat ons systeem u een geautomatiseerde e-mail kan sturen met informatie en een link naar het functieprofiel. Als u belangstelling hebt, kunt u de normale sollicitatieprocedure volgen. Als u niet bent geïnteresseerd en niet op de e-mail reageert, zullen wij uw contactgegevens na maximaal twee maanden uit ons systeem verwijderen. U hebt dus ruim de tijd om uw profiel aan te passen voor de betreffende functie of om de gegevens die we al verzameld hebben te gebruiken voor andere interessante vacatures. Op uw verzoek verwijderen we zonder problemen al uw gegevens vóór het einde van de periode van twee maanden.

  Soort gegevens

  Tijdens de sollicitatieprocedure verwerken wij de gegevens die u ons in uw sollicitatie verstrekt. Deze gegevens omvatten voornamelijk:

  • Identificatiegegevens (voornaam, achternaam, enz.)
  • Contactgevens (e-mailadres, telefoonnummer, enz.)
  • Gegevens over uw opleidingen en carrière (school/universiteit, carrière, enz.)
  • Andere relevante gegevens (certificaten, uw foto, etc.)
  • Gegevens over uw persoonlijke voorkeuren (uw hobby's, interesses, enz.)
  • Rechtsgrondslag en rechten van de betrokkenen

  Uw gegevens worden verzameld voor de hierboven beschreven doeleinden (redelijke gronden voor dienstverband bij ZEISS). De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder b) AVG in combinatie met art. 88 AVG.

  Aangezien ZEISS nieuw personeel aantrekt uit veel verschillende landen, kan de rechtsgrondslag voor de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens variëren. Meer informatie over specifieke nationale wetgeving (bijvoorbeeld de rechten van de betrokkenen op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming) en algemene informatie over gegevensverwerking bij ZEISS vindt u op onze website.

  Als uw gegevens worden verwerkt op basis van toestemming die u hebt gegeven, kunt u uw toestemming in de toekomst naar eigen goeddunken en op elk moment intrekken door naar de ZEISS sollicitatieportal te gaan of door een e-mail te sturen naar recruiting.oberkochen@zeiss.com. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de intrekking is uitgevoerd, wordt niet beïnvloed door de intrekking.

  Ontvangers van de gegevens en de locatie van de gegevensverwerking

  De ZEISS Group zorgt ervoor dat externe partijen, die bijvoorbeeld namens ZEISS werkzaam zijn en gemachtigd zijn om toegang te krijgen tot deze gegevens, de rechten en plichten naleven die in dit gegevensprivacybeleid zijn gedefinieerd. ZEISS en diens dienstverleners verwerken de gegevens doorgaans op servers die zich in de Europese Unie bevinden. In uitzonderlijke gevallen kunnen de gegevens, voor zover wettelijk toegestaan, ook worden verwerkt in landen buiten Europa.

  Wanneer gegevens binnen de ZEISS Groep (indien toegestaan) worden doorgestuurd, naar het buitenland worden overgedragen en gegevens worden verwerkt door externe partners, neemt ZEISS de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in acht en worden deze activiteiten zo goed mogelijk beveiligd door middel van de beschikbare middelen voor gegevensbescherming, waaronder overeenkomsten inzake gegevensverwerking, EU-modelcontractbepalingen en internationale verdragen. Als de lokale eisen in het buitenland niet voldoen aan het beschermingsniveau dat het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie biedt, streeft ZEISS ernaar het risico van de verwerking van persoonsgegevens tot een minimum te beperken door middel van passende maatregelen.

  Verwijdering van gegevens

  In principe zijn we wettelijk verplicht uw gegevens die voor de sollicitatieprocedure van belang zijn gedurende zes maanden te bewaren. In het geval dat we u geen functie kunnen aanbieden, maar u hebt ingestemd met uw opname in de kandidatengroep, verwijderen we uw gegevens uiterlijk twee jaar nadat uw sollicitatie is afgewezen. Na zes maanden kunt u uw gegevens ook verwijderen in de sollicitatieportal van ZEISS of door een e-mail te sturen naar recruiting.oberkochen@zeiss.com. Als u niet akkoord bent gegaan met het bewaren van uw gegevens, worden deze verwijderd zodra wij de functie hebben ingevuld of binnen zes maanden.

  Indien u akkoord bent gegaan met het bewaren van uw gegevens, nemen wij deze gegevens op in de personeelsadministratieprocessen die wij uitvoeren binnen de door de wet vastgestelde grenzen.

  Gegevensbeveiliging

  ZEISS heeft bedrijfsrichtlijnen die wereldwijd gelden om de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens te garanderen. Daarnaast is ook de wetgeving inzake gegevensprivacy van toepassing in de landen waar een ZEISS bedrijf een hoofdkantoor heeft. Bovendien verbindt elke dienstverlener die uw persoonsgegevens namens ZEISS verwerkt, zich ertoe de vertrouwelijkheid te garanderen en dezelfde strenge veiligheidsmaatregelen toe te passen als ZEISS.

  De technische ondersteuning van ons sollicitatiebeheersysteem wordt verzorgd door een IT-provider in Duitsland die wij hebben geselecteerd aan de hand van de wettelijk vereiste parameters en waarvoor ook de wettelijke voorschriften inzake gegevensprivacy gelden.

  Vacaturemelding

  Als u een vacaturemelding instelt, slaan wij alleen de informatie op die daarvoor nodig is (e-mailadres en selectiecriteria). U kunt uw deelname aan een vacaturemelding op elk moment beëindigen. In dit geval verwijderen we uw informatie onmiddellijk.

  Contact

  Stuur eventuele vragen over het sollicitatieproces naar recruiting.oberkochen@zeiss.com.

 • ZEISS biedt verschillende forums over specifieke specialistische onderwerpen. Deze gespecialiseerde forums bieden gebruikers de mogelijkheid om gedachten, ervaringen en nuttige tips uit te wisselen met andere gebruikers. Om deel te nemen moet elke gebruiker een ZEISS ID hebben. In deze procedure worden de gebruikersnaam, het e-mailadres en de gebruiksgegevens verwerkt.

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming op grond van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

 • Om sweepstakes uit te voeren, verzamelt ZEISS persoonsgegevens van de deelnemers om te bepalen wie de winnaar is. Dit omvat normaal gesproken de aanhef, de volledige naam, het adres, het e-mailadres en het telefoonnummer als telefonisch contact vereist is.

  Deze gegevens worden gebruikt om de winnaars per e-mail, post of telefoon op de hoogte te stellen. De adresgegevens worden gebruikt om de prijs te versturen, behalve in het geval van persoonlijke bezorging.

  De gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt door bedrijven van de ZEISS Group. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere externe bedrijven.

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming op grond van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

 • Carl Zeiss AG verwerkt de door de klokkenluider verstrekte persoonsgegevens met het oog op het ontvangen en verwerken van nalevingskennisgevingen van overtredingen van toepasselijke wetten en interne regels, alsmede het onderzoeken en bestraffen daarvan.

  De door de klokkenluider verstrekte gegevens omvatten onder meer gegevenscategorieën zoals communicatiegegevens (bijvoorbeeld naam, telefoon, e-mail, adres), personeelsgegevens van ZEISS werknemers en, indien van toepassing, namen en andere persoonsgegevens van personen die in de kennisgeving zijn opgenomen.

  De gegevensverwerking tijdens de ontvangst en het onderzoek van nalevingskennisgevingen, alsmede de vaststelling van passende maatregelen, is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f, van de AVG. Dit is in het bijzonder gebaseerd op het legitieme belang van ZEISS als bedrijf voor de vervolging van strafbare feiten, het indienen van civielrechtelijke claims, de implementatie of beëindiging van een arbeidsrelatie of het vaststellen van strafbare feiten in de arbeidsrelatie, evenals het voorkomen van schendingen van regelgeving overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

  Gegevensverwerking in de centrale administratie en het doorsturen van groepsoverschrijdende aangelegenheden door Corporate Compliance wordt over het algemeen uitgevoerd in overeenstemming met het legitieme belang van het bedrijf om een groepsbreed overzicht te krijgen van nalevingskennisgevingen en daarmee bestaande risico's in het kader van zijn governancefunctie, evenals voor de handhaving en verdediging van rechten overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f, van de AVG.

  Als er een wettelijke verplichting is om een klokkenluiderssysteem of klachtenmechanisme te bieden, kan de rechtsgrond voortvloeien uit artikel 6, lid 1, onder c, AVG.

  Voor zover het klachtenmechanisme de toestemming van de betrokkenen voor de gegevensverwerking vereist, wordt de verwerking uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a, AVG. De toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken met gevolgen voor de toekomst.

  In overeenstemming met ons legitieme belang overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f, AVG, anonimiseren we persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden zodat er geen informatie en identificatiemiddelen met betrekking tot specifieke personen in worden opgenomen.

  Bewaarplichten en verwijderingstermijnen

  In principe bewaren we persoonsgegevens alleen zolang als nodig of wettelijk vereist is om de feiten waarop de nalevingskennisgeving betrekking heeft te verduidelijken. De specifieke bewaarplichten en verwijderingstermijnen voor persoonsgegevens die worden verwerkt als onderdeel van de behandeling en verduidelijking van nalevingskennisgevingen zijn afhankelijk van het onderzoeksresultaat van de specifieke feiten, evenals het type schending en de juridische gevolgen.

  Bekendmaking en overdracht van persoonsgegevens

  Voor de behandeling van nalevingskennisgevingen in overeenstemming met de intern vastgestelde procedure en, indien van toepassing, overeenkomstig wettelijk voorgeschreven procedures, kan het nodig zijn om andere interne functies te betrekken bij het verduidelijken van de feiten en het bepalen van maatregelen. Alleen voor zover dit absoluut noodzakelijk is voor de verwerking van de nalevingskennisgeving of vereist is voor de naleving van wettelijke verplichtingen, worden persoonsgegevens in dit verband doorgegeven aan de volgende instanties:

  • Management en/of lokale Compliance Officer van het betreffende ZEISS bedrijf;
  • Intern verantwoordelijke afdeling of deskundige in geval van (specialistische) specifieke informatie (zoals Group Data Protection, Group Security, Legal Department, Purchasing Department, Human Rights Officer, Internal Audit);
  • Verantwoordelijke afdeling Human Resources en managers van de betrokken medewerkers;
  • Indien nodig, externe advocatenkantoren en andere partners om te helpen bij het verduidelijken van aanwijzingen voor naleving;
  • Andere verantwoordelijke partijen, zoals opsporingsinstanties van de overheid zoals openbare aanklagers.

  Als u, als klokkenluider, uw identiteit hebt verstrekt als onderdeel van het nalevingsrapport, zijn we in het algemeen onder de AVG verplicht om beschuldigden niet later dan een maand na ontvangst van uw kennisgeving te informeren over uw identiteit als bron van persoonsgegevens (artikel 14, lid 3, onder a, AVG). Als er een aanzienlijk risico bestaat dat een dergelijke kennisgeving het effectieve onderzoek naar de beschuldiging of anderszins belangen die privacywaardig zijn (bijvoorbeeld bescherming van de klokkenluider) in gevaar zou brengen, kan de kennisgeving worden uitgesteld zolang dit risico bestaat (artikel 14, lid 5, onder b, AVG).

  Persoonsgegevens worden alleen overgedragen aan een ontvanger (bijvoorbeeld een ZEISS bedrijf of autoriteit) in een derde land (gevestigd buiten de EU of EER) als dit nodig is voor de verwerking van de nalevingskennisgeving. De relevante vereisten van de artikel 44 en volgende AVG worden dienovereenkomstig in aanmerking genomen.

  Klokkenluiderssysteem 'ZEISS Integrity Line'

  De 'ZEISS Integrity Line' stelt klokkenluiders in staat om nalevingskennisgevingen ook anoniem te doen en via een versleutelde verbinding te communiceren.

  Carl Zeiss AG heeft EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München, Duitsland ('EQS') opdracht gegeven tot de technische levering van het platform 'ZEISS Integrity Line'. De dienstverlener is zorgvuldig geselecteerd. De dienstverlener is verantwoordelijk voor regelmatige bewaking van de zorgvuldige behandeling en beveiliging van gegevens. Voor de technische implementatie dragen we persoonsgegevens over aan EQS. Hiervoor hebben we een overeenkomst inzake de verwerking van bestelgegevens gesloten met EQS. De verwerking door EQS vindt uitsluitend plaats in ISO 27001 gecertificeerde hoogbeveiligde datacenters in Duitsland en Zwitserland.

  Bij het gebruik van het platform voor het doen van nalevingskennisgevingen en bij communicatie via het platform, worden de persoonsgegevens die door de klokkenluider in de kennisgeving worden verstrekt, verwerkt in een speciaal beveiligde database door EQS en gecodeerd overeenkomstig de huidige stand van de techniek. Het IP-adres en de huidige locatie worden op geen enkel moment opgeslagen.

  Alleen ZEISS Corporate Compliance, dat wil zeggen Chief Compliance Officer, Head of Corporate Compliance en Corporate Compliance Officer, evenals speciaal geautoriseerde beheerders van EQS mogen de gegevens op de „ZEISS Integrity Line” bekijken.

 • De ZEISS kennisplatforms ondersteunen u bij uw permanente educatie. De ZEISS kennisplatforms zijn ontworpen om u te voorzien van cursusinhoud, leerprocessen te organiseren, leerscenario's te ondersteunen, en de voortgang van het leren te volgen terwijl u de cursusinhoud doorwerkt. Om dit te bereiken is gezorgd voor communicatie tussen docenten en studenten. Bij het organiseren van leerprocessen sturen de ZEISS kennisplatforms e-mails en agenda-items met voor de deelnemers relevante informatie.

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming op grond van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

 • ZEISS wil het u gemakkelijk maken om contact met ons op te nemen. Daarom bieden we op al onze websites contactformulieren aan voor vragen.

  Als u contact met ons opneemt via een contactformulier, verzamelen we daarom uw naam en e-mailadres zodat we snel en persoonlijk op uw vraag kunnen reageren. Als u telefonisch contact met ons wilt opnemen, geef dan ook uw telefoonnummer door.

  De gegevens worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden en niet voor andere doeleinden.

  De rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is uw toestemming op grond van art. 6, lid 1, onder a, van de AVG. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

 • ZEISS wil u graag informatie sturen over onze producten en diensten die interessant voor u kunnen zijn.

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens die zijn verzameld in verband met een nieuwsbriefregistratie, in het bijzonder de opgegeven interessegebieden, om u informatie over producten en diensten te bieden die op u persoonlijk is afgestemd. Door uw naam op te geven, stelt u ons in staat u persoonlijk aan te spreken en uw gegevens gemakkelijk te beheren. Als u uw adresgegevens opgeeft, bijvoorbeeld uw postcode, kunnen we u ook regionaal gerichte aanbiedingen doen.

  De rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is uw toestemming op grond van art. 6, lid 1, onder a, AVG. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de toekomst in te trekken. In de voettekst van elke nieuwsbrief vindt u instructies om u af te melden.

  De gegevens die we ontvangen tijdens de aankoop van een van onze producten of diensten en tijdens het gebruik ervan kunnen worden gebruikt voor direct-marketingmaatregelen om de aandacht te vestigen op nieuws en updates over gekochte of gerelateerde producten of diensten. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is het waarborgen van de legitieme belangen van ZEISS op grond van art. 6, lid 1, onder f, AVG. Ons doorslaggevende legitieme belang vloeit voort uit ons belang om u nieuws en verbeteringen te kunnen sturen voor de producten of diensten die u hebt gekocht of gerelateerde producten of diensten.

  U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden door ZEISS voor de toekomst. U kunt eenvoudig bezwaar maken via het aanvraagformulier onderaan deze pagina of door gebruik te maken van de afmeldlink in de voettekst van elke nieuwsbrief.

  Bovendien streven we er altijd naar om ons aanbod te verbeteren. Voor dit doel worden evaluaties gemaakt van de verzonden nieuwsbrieven, bijvoorbeeld of een gecommuniceerd e-mailadres kan worden bereikt, welke nieuwsbrieven worden geopend, op welke links in de nieuwsbrief wordt geklikt, enz. De gegevens worden uitsluitend door ZEISS verzameld en verwerkt. De gegevens worden niet doorgegeven aan andere externe bedrijven.

 • 'Mijn kijkprofiel' en de 'ZEISS online kijkcontrole' zijn online diensten voor het bepalen van persoonlijke kijkgewoonten en het identificeren van individuele behoeften op grond van gezichtsscherpte, contrast- en kleurzicht, astigmatisme en gezichtsveld voor individuele lensoplossingen van ZEISS. De gegevens die in dit proces worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de analyses die in elk geval vereist zijn. De resultaten van 'Mijn kijkprofiel' zijn vervolgens toegankelijk via een code die bij het resultaat wordt verstrekt; op verzoek kan deze code ook per e-mail worden verstrekt.

  Voor het bepalen van het kijkprofiel of de kijkcontrole worden verschillende gegevens verzameld: leeftijd, beperking van het gezichtsvermogen, eerder gebruikt visueel hulpmiddel, zichtproblemen, beroepsmatige en dagelijkse activiteiten, duur van het gebruik van mobiele apparaten, enz.

  Als u de resultaten per e-mail wilt ontvangen, wordt uw e-mailadres ook verzameld voor het verzenden van de QR-code met de analyseresultaten. Het e-mailadres wordt verder niet opgeslagen.

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming op grond van art. 6. lid 1, onder a, AVG. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

 • Voor alle ZEISS producten verleent ZEISS een minimumgarantieperiode van twee jaar vanaf de datum van aankoop. Voor bepaalde ZEISS producten kan de garantieperiode worden verlengd tot drie jaar als u binnen vier weken na de datum van aankoop uw product registreert bij de ZEISS Online Registratie.

  De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van art. 6, lid 1, onder b, AVG.

 • Voor sommige van onze diensten bieden we eenmalige aanmeldingsprocedures. Met deze procedure kunt u inloggen op sommige van onze diensten met behulp van een gebruikersaccount van een provider van eenmalige aanmeldprocedures ( bijvoorbeeld Facebook of Apple ID). De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder a, b, of f, van de AVG.

  Ons doorslaggevende legitieme belang vloeit voort uit onze verplichting om de veiligheid van de aangeboden diensten te waarborgen. Voor dit doel worden bepaalde persoonsgegevens door ZEISS verwerkt en aan ons doorgegeven tijdens de eenmalige aanmeldprocedure.

 • ZEISS biedt u uitgebreide contact- en informatiemogelijkheden via onze sociale media. Deze socialemediadiensten kunnen onafhankelijk persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld via het profiel dat u gecreëerd hebt. Daarbij worden gegevens ook buiten de Europese Unie verwerkt. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op grond van, art. 6, lid 1, onder f, AVG

  Socialemediaplatforms

  Wij bieden u uitgebreide contact- en informatiemogelijkheden via onze sociale media op grond van art. 6, lid 1, onder f, AVG. Deze socialemediadiensten kunnen onafhankelijk persoonsgegevens verzamelen, bijvoorbeeld via het profiel dat u gecreëerd hebt.

  Op sommige ZEISS websites vindt u knoppen voor sociale plug-ins van andere online diensten. Deze knoppen maken nog geen contact met de server van de provider. Alleen door op deze knoppen te klikken geeft u toestemming voor communicatie met de provider van het betreffende platform en wordt een verbinding geactiveerd.

  Als u al bij een sociaal netwerk van uw keuze bent aangemeld, wordt dit uitgevoerd zonder dat een ander venster wordt geopend. Omdat deze overdracht direct is, ontvangen we geen informatie over de verzonden gegevens. Wat wordt doorgegeven is het feit dat u de bijbehorende pagina hebt opgeroepen. Als u tegelijkertijd bij Facebook & Co. bent aangemeld, wordt deze informatie aan uw socialemedia-account toegewezen en is dus aan uw persoon gekoppeld.

  Voor meer informatie over het verdere gebruik en de opslag van uw persoonsgegevens bij Facebook en Twitter kunt u zich rechtstreeks tot deze socialemediabedrijven wenden.

  Het is ook mogelijk om sociale plug-ins via uw browser te blokkeren met add-ons.

  Facebook voor bedrijven: automatische geavanceerde overeenkomsten

  Deze functie is alleen actief als u in onze cookietoestemmingsbanner toestemming hebt gegeven voor het gebruik van de Facebook-pixel voor tracking. Als u uw toestemming geeft, zal de functie Automatische geavanceerde overeenkomsten op sommige ZEISS webpagina's worden gebruikt. Deze functie deelt uw e-mailadres en/of telefoonnummer wanneer u deze invoert in een formulier op een van de webpagina's van ZEISS en het formulier verzendt. De gegevens worden versleuteld verzonden en door Facebook gebruikt om u beter aan specifieke doelgroepen te kunnen toewijzen. Daarna worden de verzonden gegevens verwijderd door Facebook.

  Facebook-fanpagina's

  Volgens een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 5 juni 2018 valt de exploitatie van een Facebook-fanpagina onder de verantwoordelijkheid van zowel Facebook als de desbetreffende exploitatiemaatschappij. Persoonsgegevens die door Facebook worden verzameld en verwerkt voor Facebook-paginastatistieken, worden alleen in geanonimiseerde vorm aan ZEISS ter beschikking gesteld. Dit betekent dat wij geen informatie ontvangen over het gedrag van individuele gebruikers. Voor het verbeteren van onze inhoud gebruikt ZEISS Facebook-paginastatistieken of hulpmiddelen van derden om aan de hand van de door Facebook verstrekte gegevens te evalueren hoe onze inhoud presteert en wordt gebruikt. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6, lid 1, onder f, AVG.

 • Klanttevredenheidsenquêtes

  ZEISS heeft een legitiem belang bij het verbeteren van zijn eigen producten en diensten. We nodigen u daarom mogelijk uit om deel te nemen aan een klantenenquête. De vragenlijsten die voor dit doel worden gebruikt, zijn doorgaans anoniem, zodat u geen persoonsgegevens hoeft te verstrekken. Als u desondanks persoonsgegevens verstrekt in een vragenlijst of enquête, mag ZEISS deze persoonsgegevens gebruiken om zijn eigen producten en diensten te verbeteren.

  De gegevens worden verwerkt op grond van art. 6, lid 1, onder a of f, van de AVG. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

  Ons doorslaggevende legitieme belang is het verbeteren van de producten en diensten die we aanbieden.

  Enquêtes voor gebruikersonderzoek

  We gebruiken informatie uit gebruikersonderzoeken om prototypes of concepten en ideeën op onze website te testen en om onze diensten te verbeteren op grond van feedback die we ontvangen van websitebezoekers of gebruikers die via bureaus zijn geworven. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder a of f, AVG.

  Welke informatie verzamelen we?

  • Naam
  • E-mailadres
  • Gedragsgegevens (interacties van gebruikers met het prototype, likes, dislikes, voorkeuren)
  • Locatie (land)
  • Demografische gegevens: leeftijd, leeftijdsbereik, geslacht (niet altijd vereist)
  • Functietitel

  Als er video's en afbeeldingen worden opgenomen in het kader van gebruikersonderzoek, gebeurt dit alleen als u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. U kunt zich te allen tijde en zonder opgaaf van reden uitschrijven door een e-mail te sturen naar research.panel@zeiss.com. We slaan deze informatie op in onze databases omdat het mogelijk is dat niet alle leden van het projectteam deelnemen aan het gesprek (indien van toepassing).

  De dienstverlener maze.com wordt gebruikt om de enquêtes voor gebruikersonderzoek uit te voeren. Er is een overeenkomst voor gegevensbescherming gesloten met de dienstverlener. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met andere dienstverleners.

  We bewaren persoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van gebruikersonderzoek gedurende een periode van 2 jaar. Geanonimiseerde gegevens (d.w.z. gegevens waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd) kunnen langer worden opgeslagen.

 • Als u deelneemt aan een van onze evenementen, kan het nodig zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor uw deelname om verwerkings- en factureringsredenen. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op grond van art. 6, lid 1, onder b, AVG of, als er geen contractuele relatie tussen u en ZEISS bestaat, op grond van art. 6, lid 1, onder f, AVG. Ons doorslaggevende legitieme belang is de effectieve uitvoering van online evenementen.

  We gebruiken de volgende platforms en applicaties om virtuele vergaderingen of webinars te houden:

  • Microsoft Teams
  • GoToWebinar
  • WebEx
  • Clickmeeting
  • On24

  In de regel worden alleen uw e-mailadres, voor- en achternaam en IP-adres verwerkt voor het evenement. Voor betaalde evenementen kunnen gegevens ook worden verwerkt voor factureringsdoeleinden.

  Er wordt een versleutelde verbinding tot stand gebracht tussen u en de dienstverlener van het webinar. We nemen de audio- of visuele informatie die tijdens deze sessie wordt uitgezonden niet op. Door op 'Deelnemen' te klikken, bevestigt u dat u deze sessie niet zult opnemen en hiervan geen schermafbeeldingen zult maken.
  U kunt de sessie op elk gewenst moment beëindigen door simpelweg het browservenster te sluiten of het programma of de app te verlaten. Als uw contactpersoon de sessie beëindigt, wordt uw deelname aan de sessie automatisch ook beëindigd.

  Tijdens en na het webinar worden statistische gegevens naar ons verzonden. Als u deelneemt aan een webinar, een vraag stelt of beantwoordt tijdens het webinar, ontvangen we naast uw registratiegegevens ook informatie over de duur van de deelname, de interesse in het webinar, de gestelde vraag of het antwoord voor verdere ondersteuning of uitbreiding van de gebruikerservaring.

  We willen er ook op wijzen dat de providers hun eigen gegevens verzamelen in het kader van de voorziening, waar wij geen invloed op hebben. Gedetailleerde informatie hierover is te vinden op de websites van de providers.

 • ZEISS bewaakt veiligheidsrelevante gebieden binnen en buiten gebouwen en terreinen door middel van video-opnamen. Videobewaking van openbare ruimten vindt uit principe niet plaats. Zodra u zich in het detectiebereik van de camera's bevindt, bent u het onderwerp van deze gegevensverwerking. De gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6, lid 1, onder f, AVG.

  ZEISS heeft een doorslaggevend legitiem belang bij het gebruik van videobewaking. Dit helpt om grotendeels volledige gebouw- en persoonlijke veiligheid te garanderen. Videobewaking heeft de volgende doelen:

  • Uitoefening van woonrechten
  • Detectie van pogingen tot onrechtmatige toegang
  • (Noodzakelijke) bewaking van deuren met alarm
  • Detectie van geblokkeerde nooduitgangen
  • Opheldering en vervolging van onbevoegde toegang
  • Preventie, inperking en opheldering van crimineel relevant gedrag, bijvoorbeeld vandalisme

  Videobewaking maakt het mogelijk om snel maatregelen te nemen om klachten te verhelpen die voortkomen uit de bovengenoemde punten. Het dient dus niet alleen om het gebouw te beschermen, maar ook uw persoonlijke veiligheid en de veiligheid van ZEISS werknemers.

  Videogegevens worden alleen op ad-hoc-basis geëvalueerd. In het geval van een overtreding van de huisregels, het plegen van een misdrijf of bepaalde wettelijke vereisten, kunnen de opnames worden overgedragen aan de veiligheidsautoriteiten.

  In de regel worden de gegevens 7 dagen opgenomen of opgeslagen. Afhankelijk van de locatie kunnen de gegevens voor een andere periode worden opgenomen (maximaal een maand). Normaal gesproken wordt op elke locatie waar videobewaking plaatsvindt een kennisgeving opgehangen om betrokkenen te informeren over hun rechten.

  In het geval van een specifieke reden zijn deze beeldsequenties vereist voor de duur van het onderzoek.

 • In de regel kunt u de ZEISS websites gebruiken zonder ons persoonsgegevens te geven. Voor sommige functionaliteiten die op de websites worden aangeboden, vragen wij u om persoonsgegevens om de betreffende dienst snel en gebruiksvriendelijk te kunnen afhandelen of om de dienst überhaupt te kunnen aanbieden. Zie ook 'Gebruik van cookies en soortgelijke technologieën'.

  Sommige gegevens worden al automatisch en om technische redenen verzameld wanneer u onze website bezoekt. Gedetailleerde informatie hierover vindt u onder 'Toegang tot gegevens op websites en webwinkels'.

  De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder a of f, AVG. U hebt het recht om op elk gewenst moment uw toestemming voor de toekomst in te trekken.

 • In onze webwinkels kunt u verschillende producten bestellen. Voor de verwerking van het bestelproces worden verschillende persoonsgegevens verwerkt. De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder b, AVG.

  Om een bestelling te verwerken, verwerken we uw contactgegevens, d.w.z. titel, achternaam, voornaam, telefoonnummer en het bezorg- en factuuradres. We gebruiken uw e-mailadres om u een orderbevestiging en andere belangrijke informatie over uw bestelling te sturen en om uw identiteit te verifiëren bij het aanmaken van een klantenaccount. Bovendien verzamelen we uw betalingsgegevens tijdens het bestelproces. Als dit nodig is voor het uitvoeren van een bestelling, maken we gebruik van post-, expeditie- en verzendbedrijven. In het geval van een betalingsachterstand geven we - als aan de andere wettelijke vereisten is voldaan - de gegevens die nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van onze vordering door aan een incassobureau. De verwerking van creditcardbetalingen en PayPal wordt ook uitgevoerd door een externe dienstverlener.

  De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van art. 6, lid 1, onder b, AVG. In afwijking hiervan wordt de gegevensverwerking voor de hierboven beschreven kredietcontrole en, indien nodig, de inschakeling van een incassobureau uitgevoerd op grond van art. 6, lid 1, onder f, AVG. Ons doorslaggevende legitieme belang is het voorkomen van betalingsachterstanden.

  Sommige gegevens worden automatisch en om technische redenen al verzameld wanneer u onze webwinkels bezoekt. Gedetailleerde informatie hierover vindt u onder 'Toegangsgegevens tot websites en webwinkels'.

 • Voor het afhandelen van contractuele relaties bieden we onze klanten beveiligde betaalmogelijkheden en gebruiken hiervoor naast banken ook andere aanbieders van betaaldiensten. De rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is de uitvoering van een contract of de uitvoering van precontractuele maatregelen op grond van art. 6, lid 1, onder b, AVG.

   Persoonlijke gegevens worden verwerkt door de aanbieders van betaaldiensten (zoals naam, adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers). Deze verwerking is noodzakelijk om de transacties uit te voeren. De gegevens die in dit proces worden ingevoerd, worden echter alleen door de aanbieders van betaaldiensten verwerkt en opgeslagen. ZEISS ontvangt alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie van de betaling.

    De aanbieders van betaaldiensten kunnen verdere transmissies uitvoeren om de identiteit en kredietwaardigheid te controleren. In dit verband verwijzen we naar de algemene voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de aanbieders van betaaldiensten. De voorwaarden en kennisgevingen over gegevensbescherming van de respectieve aanbieders van betaaldiensten zijn van toepassing en kunnen worden geraadpleegd op de betreffende websites of transactieapplicaties.

    • Mastercard
     Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, België
     Privacybeleid
    • Visa
     Visa Europe Services Inc, London Branch, 1 Sheldon Square, Londen W2 6TT, Groot-Brittannië;
     Privacybeleid
    • PayPal
     PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg
     Privacybeleid
    • Paymetric Inc.
     300 Colonial Center Pkwy #130, Roswell, GA 30076, Verenigde Staten
     Privacybeleid
    • Computop
     Computop Paygate GmbH, Schwarzbergstraße 4, D-96050 Bamberg, Duitsland
     Privacybeleid
   • ZEISS ID is het identiteits- en toegangsbeheersysteem voor alle applicaties van ZEISS dat gebruikt kan worden door klanten, partners, leveranciers en werknemers. Op deze manier kunnen digitale diensten van ZEISS worden gebruikt via een enkel toegangspunt. Dankzij de geïntegreerde single sign-on functie kunnen gebruikers schakelen tussen verschillende diensten zonder zich opnieuw te moeten aanmelden – en dit is ook mogelijk binnen de ZEISS bedrijven via automatische registratie.

    Voor registratie moet de gebruiker zijn achternaam, voornaam, e-mailadres en, indien vereist voor de gebruikte dienst, zijn titel, klantnummer, telefoonnummer, bezorg- en factuuradres opgeven. We gebruiken de verstrekte gegevens voor gebruikersadministratie. Voor zover deze gebruikersgegevens nodig zijn voor de implementatie van andere applicaties, bijvoorbeeld voor het verwerken van bestellingen in de webwinkel, worden de gegevens die nodig zijn voor de betreffende applicatie aan hen doorgegeven.

    Binnen het ZEISS ID accountprofiel kunt u uw persoonsgegevens of de status van uw marketingtoestemming bekijken en wijzigen, optionele gegevens kunnen worden verwijderd. Een ZEISS ID kan ook als zodanig worden verwijderd. In dit geval worden uw gegevens verwijderd en verliest u de toegang tot de ZEISS ID applicaties. Uw ZEISS ID account en uw gegevens worden automatisch verwijderd als uw account 2 jaar inactief is.

    De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming op grond van art. 6, lid 1, onder a) AVG de uitvoering van een contract of de implementatie van precontractuele maatregelen op grond van art. 6, lid 1, onder b, AVG of de bescherming van de doorslaggevende legitieme belangen van ZEISS op grond van art. 6, lid 1, onder f, AVG.

   • Als website- of webshop-exploitant verzamelt ZEISS gegevens over de toegang tot onze websites en webshops en slaat deze gegevens op als zogenaamde 'serverlogbestanden'. De volgende informatie wordt automatisch verzameld en opgeslagen totdat deze automatisch wordt verwijderd:

    • De bezochte website of pagina van de webshop
    • Datum en tijd van bezoek
    • De website vanwaar de toegang werd verkregen (zogenaamde verwijzings-URL)
    • Gebruikte browser
    • Gebruikt besturingssysteem
    • Het IP-adres van het aanvragende eindapparaat

    De bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

    Monitoring en evaluatie van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

    • Zorgen voor een soepele verbinding van de website
    • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website

    De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f, AVG. Ons doorslaggevende legitieme belang volgt uit de hierboven genoemde doeleinden voor gegevensverzameling. We gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies te trekken over individuele personen.

   • De Virtual Try-on Service van Carl Zeiss Vision GmbH geeft u aanbevelingen voor brilmonturen op basis van een eerder gemaakte virtuele avatar van uzelf. De verzamelde biometrische gegevens worden alleen door ZEISS verwerkt als onderdeel van de service Virtual Try-on.

    De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming op grond van art. 6, lid 1, onder a, AVG .

   • Doel van de verwerking, gegevenscategorieën en rechtsgrondslag

    We zullen deze informatie gebruiken om prototypes of concepten en ideeën van onze website te testen en onze diensten te verbeteren op basis van de feedback die we krijgen van websitebezoekers of gebruikers die via bureaus zijn geworven. De toegepaste rechtsgrondslag voor de bovengenoemde activiteiten zijn onze legitieme belangen (art. 6, lid 1, onder f, AVG)

    Welke informatie verzamelen we?

    • Naam
    • E-mailadres
    • Gedragsgegevens (interacties van gebruikers met het prototype, likes, dislikes, voorkeuren)
    • Locatie (land)
    • Demografische gegevens: leeftijdsbereik, geslacht (niet altijd vereist)
    • Functietitel

    Neemt u video's en afbeeldingen op?

    Ja, mits u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. U kunt zich op elk gewenst moment en zonder opgaaf van redenen afmelden door een e-mail te sturen naar research.panel@zeiss.com

    We slaan deze informatie op in onze databases omdat het mogelijk is dat niet alle leden van het projectteam deelnemen aan het gesprek (indien van toepassing). Registraties en notities stellen ons in staat om inhoud te delen en deze later op betrouwbare en nauwkeurige wijze opnieuw te openen.

    Deelt u mijn persoonsgegevens met derden?

    We kunnen externe bureaus inschakelen om de enquêtes namens ons uit te voeren. Daarnaast delen we uw persoonsgegevens met de hulpmiddelen die worden gebruikt voor het uitvoeren van de enquêtes. In beide gevallen hebben we de overeenkomst voor gegevensbescherming ondertekend en een passende beoordeling van de privacy van de leverancier uitgevoerd.

    Hoelang bewaart u mijn persoonsgegevens?

    We bewaren uw persoonsgegevens voor een periode van 2 jaar. Geanonimiseerde gegevens (d.w.z. gegevens waarmee u niet kunt worden geïdentificeerd) kunnen langer worden opgeslagen.

    Internationale doorgifte van gegevens

    Uw gegevens kunnen worden opgeslagen buiten de EER en in de context van digitale diensten die worden ondersteund door de cloud (bijvoorbeeld e-mail, hulpmiddel voor enquêtes). Dit betekent dat uw gegevens kunnen worden opgeslagen of geraadpleegd in landen buiten de EER onder niet-EU-wetgeving, waar het gebruik ervan mogelijk niet is onderworpen aan dezelfde strenge wettelijke beschermingsvereisten. Onze externe dienstverleners hebben echter niet het recht om de informatie die we met hen delen te gebruiken voor doeleinden die anders zijn dan wat nodig is om ons te helpen.

    Om u de meeste privacygaranties en gegevensbescherming te bieden hebben we onze derde partijen zorgvuldig beoordeeld en doorgelicht. Om ervoor te zorgen dat de vereisten voor gegevensbescherming bij internationale doorgifte worden nageleefd, worden de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen met deze aanbieders ondertekend.

    Alle informatie is vertrouwelijk

    Handhaving van uw vertrouwelijkheid: Alle informatie die u tijdens het gesprek aan ZEISS verstrekt, zal vertrouwelijk worden behandeld. ZEISS verplicht zich geen enkele informatie vrij te geven, tenzij dit door de wet vereist wordt of noodzakelijk is om de rechten van een persoon te beschermen.

    Handhaving van de vertrouwelijkheid van ZEISS: Alle informatie die ZEISS u tijdens het gesprek verstrekt, is vertrouwelijk. Alle feedback die u aan ZEISS geeft betreffende ZEISS producten en/of diensten is vertrouwelijk en u gaat ermee akkoord dat ZEISS de eigenaar van dergelijke feedback is. Dit heeft geen enkel effect op eventuele eigendomsrechten die u zou kunnen hebben op andere inhoud die u tijdens het gesprek aan ons verstrekt.

    Eigenaar van de media

    ZEISS is de eigenaar van de media en u geeft ZEISS uitdrukkelijk toestemming om opnames en beelden van u te gebruiken voor media of voor afgeleide activiteiten in verband met ons project (publicatie kan intern zijn).

   Vraag over gegevensprivacy

   Formulier is aan het laden...

   Uw aanvraag over gegevensprivacy.
   Als u het onderstaande formulier invult, nemen we zo spoedig contact met u op!

   Raadpleeg onze privacyverklaring voor meer informatie over gegevensverwerking bij ZEISS.

   • 1

    Laatste update: 6 juni 2023